RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, wyzwalające aktywność twórczą.
8.00 – 8.20 Zabawy integrujące grupę, zabawy przy muzyce, zabawy rozwijające percepcję wzrokowo-słuchową, ćwiczenia ogólnorozwojowe, artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne. Praca indywidualna.
8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania (pełnienie dyżurów), porządkowanie sali, czynności samoobsługowe w łazience.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 - 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy językowe, matematyczne, muzyczne, ruchowe, działalność plastyczno-techniczna.
10.00 – 11.15 Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery i wycieczki. Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.
11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu (pełnienie dyżuru). Czynności higieniczne w łazience.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 12.15 Zabiegi higieniczne: mycie zębów.
12.15 – 13.30 Grupa I - czas relaksu, odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.
12.15 – 13.30 Grupa II i III - chwila relaksu, słuchanie literatury dziecięcej. Zabawy dydaktyczne utrwalające poznane wiadomości. Zabawy rozwijające zdolności i umiejętności dzieci. Zabawy relaksacyjne.
13.30 – 14.00 Czynności higieniczne, samoobsługowe, organizacyjne związane z przygotowaniem do podwieczorku.
14.00 – 14.15 Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.
14.15 - 17.00 Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne rozwijające percepcję wzrokową i słuchowa, zabawy wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela, zabawy w kącikach zainteresowań, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy teatralne, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy badawcze i konstrukcyjne. Rozchodzenie się dzieci.

Pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łańcucie

Kadra pedagogiczna

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

1.

Halina Walczak

dyrektor – nauczyciel dyplomowany

2.

Dorota Cisek

nauczyciel dyplomowany

3.

Janina Pelc

nauczyciel mianowany

4.

Beata Ożóg

nauczyciel dyplomowany

5.

Małgorzata Kołotyło

nauczyciel mianowany

6.

Anna Sidor

nauczyciel mianowany

7.

Agata Pusz

nauczyciel kontraktowy


Pracownicy administracyjno-obsługowi

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

1.

Maria Nizioł

kucharz

2.

Danuta Bar

pomoc kucharza

3.

Sabina Surmacz

woźny

4.

Piotr Harpula

konserwator

5.

Danuta Pasterska

starszy woźny

8.

Maria Janiczek

starszy intendent

8.

Agata Pusz

pomoc nauczyciela


SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Przewodniczący: Grzegorz Drzewosz
1. Łukasz Bombała - zastępca przewodniczącego
2. Magdalena Dulęba - skarbnik
3. Magdalena Kątnik – skarbnik
4. Magdalena Bijak - sekretarz
5. Barbara Bober - komisja rewizyjna
6. Katarzyna Fus - komisja rewizyjna
7. Edyta Dziubek - członek
8. Jacek Gęsicki - członek

 

Regulamin Przedszkola Miejskiego nr 4 w Łańcucie

1. Przedszkole jest placówką spełniającą funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą nad powierzonymi dziećmi. Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podaje się następujący regulamin z prośbą o przestrzeganie następujących przepisów:

 • przedszkole czynne jest codziennie w godzinach od 6:00 do 17:00;
 • przedszkole czynne jest w ciągu roku 10 miesięcy, w okresie wakacji pełni dyżur dwa przedszkola na terenie miasta (jedno w lipcu, drugie w sierpniu);

2. Frekwencja dzieci

 • dziecko przyjęte i zakwalifikowane do przedszkola powinno do niego uczęszczać regularnie;
 • ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba, urlop rodziców, wyjazd), należy o tym powiadomić dyrekcję przedszkola;
 • w przypadku choroby zakaźnej trwającej ponad 6 dni należy przedłożyć – zaświadczenie kolumny sanitarnej;
 • dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:
   - nieregularne wpłacanie należności za dziecko;
   - brak wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej ponad 7 dni;
   - częste zostawianie dziecka po godzinie 17:00;

3. Obowiązki Rodziców wobec przedszkola

 • drogę do przedszkola i z przedszkola dziecko może pokonywać tylko pod opieką dorosłych (zgodnie z przepisami ruchu drogowego);
 • do przedszkola należy dziecko przyprowadzać najpóźniej do godziny 8:30;

4. Higiena i zdrowie

 • rodzice powinni zaopatrzyć dziecko uczęszczające do przedszkola w:
   - pantofle w woreczku,
   - strój gimnastyczny w woreczku,
 • wszystkie rzeczy dziecka powinny być oznaczone pełnym nazwiskiem i pierwszą literą imienia;
 • codzienny strój dziecka winien być wygodny i umożliwiający samodzielne obsługiwanie się w czasie pobytu w przedszkolu;
 • prośby i życzenia rodziców są załatwiane w kancelarii przedszkola;
 • rodzice winni interesować się postawą i osiągnięciami dziecka w przedszkolu oraz uczęszczać na zebrania grupowe;
 • rodzice powinni brać żywy udział w życiu przedszkola, przyczyniać się do usprawniania naszej pracy dla dobra dzieci; :
 • zobowiązani są do kontroli czystości własnych dzieci,
 • rodzice kontrolują stan zdrowia własnego dziecka u lekarza pediatry;
 • badania bilansowe dzieci 6 - letnich prowadzi upoważniony lekarz rodzinny – pediatra;

5. Odpłatność za przedszkole

 • rodzice zobowiązani są do systematycznego uiszczania odpłatności za przedszkole z uwzględnieniem uchwały Rady Miasta w tej sprawie oraz ogłoszeń zamieszczonych w placówce.
 • wpłaty na Radę Rodziców ustalane są na zebraniu z rodzicami i pobierane przez skarbnika Rady Rodziców.